spot_img
spot_img

Primăria Tritenii de Jos recrutează polițiști locali! HAIDE ÎN ECHIPA NOASTRĂ!

spot_img

Date:

Share post:

spot_img
U.A.T. COMUNA TRITENII DE JOS organizează în data de 22.07.2022 la sediul din localitatea Tritenii de Jos, str. Principală, nr.392, jud. Cluj concurs de recrutare pentru funcțiile publice de Polițist local, clasa I, grad profesional asistent şi Polițist local, clasa III, grad profesional debutant – Compartiment Poliție locală, în conformitate cu prevederile art. 480-481 şi art. 618 alin. 2) şi 3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dispozițiile art.5, lit.B din Anexa nr. VIII, Capitolul I din Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017 cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare precum.
 
1. Condiții de desfășurare a concursului:
– Dosarele candidaților se depun la sediul Primăriei Tritenii de Jos, jud. Cluj în termen de 20 zile de la afișarea anunțului, începând cu data de 23.06.2022 pâna în data de 12.07.2022, ora 13:00;
– Selecția dosarelor se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;
– Susţinere probă sportivă în data de 22.07.2022, ora 10:00, la Baza Sportivă din localitatea Tritenii de Jos, constând in: Rezistenţă barbaţi 1000 m/ femei 800m şi viteză barbaţi 50 m/ femei 50 m.
– Susținere probă scrisă în data de 26.07.2022, ora 10:00;
– Susținere interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv în data de 29.07.2022, ora 10:00;
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
a) are cetăţenia română;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază adeverinței eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate,
f) îndeplineşte condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiții specifice pentru ocuparea funcției publice de execuție:
Pentru funcţia publică de Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;
– Vechime minima în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie – minim 1 an;
– Aviz psihologic de port arma;
– Rezistenţă la efort fizic
– Permis de conducere categoria B.
Pentru funcţia publică de Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant:
– Studii liceale, respective studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
– Vechime minima în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie – nu este cazul;
– Aviz psihologic de port arma;
– Rezistenţă la efort fizic.
– Permis de conducere categoria B.
 
Dosarul de înscriere va cuprinde:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae;
g) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.
 
Bibliografia
1. Constituţia României, republicată;
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea poliţiei locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
9. OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
10. OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11.OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematica:
Bibliografia va fi studiată integral
 
Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor, relaţii suplimentare privind bibliografia, conţinutul dosarului şi modul de desfăşurare a concursului sunt: PRIMĂRIA TRITENII DE JOS, str. Principală, nr.392, jud. Cluj, tel. 0264285998. Persoană de contact – Adina Alexandra Sucuturdean, tel 0751405639.
Prezentul anunț se publică pe site-ul instituţiei www.primariatriteniidejos.ro în secţiunea Anunţuri şi la avizierul Primăriei Comunei Tritenii de Jos în data de 23.06.2022.
 
Primar,
Alexandru-Iosif Dan
 
FIȘA POSTULUI: POLIȚIST LOCAL CLASA I
Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: Polițist local
2. Nivelul postului: de execuție
3. Scopul principal al postului: Este responsabil cu activitățile specifice ce țin de menținerea ordinii
publice, gestionarea situațiilor de criză, preluarea și asigurarea bunurilor, disciplina în construcţii şi al
afişajului stradal și evenimentele pe drumurile publice, conform competențelor specifice.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului
1. Studii de specialitate: Superioare
2. Perfecţionări (specializări): –
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe medii
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): cunoașterea la nivel de bază a unei limbi de circulație internațională.
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor în scopul realizării obiectivelor, capacitatea de a rezolva eficient problemele, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic, capacitatea de a lucra independent, capacitatea de a lucra în echipă, competenţă în gestionarea resurselor alocate.
6. Cerințe specifice: condiţie fizică adecvată funcţiei, aviz psihologic de port armă, permis de conducere categoria B, receptivitate, iniţiativă, obiectivitate, conduită morală ireproşabilă, disponibilitate la program prelungit, când este solicitat, disponibilitate pentru munca pe teren.
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): NU
ATRIBUȚIILE POSTULUI
1. Se deplasează la fața locului sau în imediata apropiere (în funcție de natura acțiunii), în cazul unui eveniment deosebit;
2. Anunță structura de poliție națională și a jandarmeriei, în cazul unui eveniment deosebit, în momentul deplasării la fața locului;
3. Informează primarul în cazul unui eveniment deosebit;
4. Polițistul local aflat la fața locului în cazul unui eveniment deosebit, ține legătura și cu conducerea primăriei (primar, viceprimar, secretar);
5. În cazul unui eveniment deosebit, în funcție de caz, ia măsuri de conservare a locului, identifică
posibili martori, acordă primul ajutor persoanelor rănite, sprijină acțiunile celorlalte forțe ajunse la fața locului și ține permanent legătura cu șeful poliției locale.
6. În cazul unui eveniment deosebit, întocmește raportul de activitate, în care menționează și evenimentul
la care a participat;
7. Prezintă Primarului raportul evenimentelor menționate în raportul de activitate;
8. Menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii
9. Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
10. Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente
11. Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
12. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
13. Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
14. Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
15. Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
16. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
17. Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
18. Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
19. Acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ – teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
20. Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
21. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
22. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
23. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
24. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
25. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în domeniul gospodăririi localităţilor, salubrizării localităţilor, în baza tuturor HCL-urilor adoptate, prin care sunt stabilite sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei
26. Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
27. Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
28. Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
29. Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
30. Verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
31. Participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
32. Supraveghează depozitele de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanşării unor incendii, cu consecinţe negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;
33. Verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare.
ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL CALITĂȚII, MEDIULUI, SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE:
Angajații au următoarele obligaţii:
1. Să cunoască și să respecte prevederile aplicabile postului cuprinse în documentația sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională și să acționeze pentru îmbunătățirea continuă a funcționării acestui sistem
2. Toate activitățile desfășurate trebuie să respecte și să se conformeze cu legislația și reglementările naționale și internaționale în vigoare (aplicabile în România), să se conformeze cu politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, cu cerințele sistemului de management integrat și cu cerințele altor părți interesate
3. Să acționeze într-un mod responsabil față de mediu și sănătatea și securitatea ocupațională
4. Să reducă impactul negativ asupra mediului al activităților realizate
5. Să asigure un consum redus și să prevină risipa de materii prime, materiale, resurse naturale și energie
6. Să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora
7. Să facă propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a mediului
8. Să prevină apariția incidentelor/accidentelor și să intervină în situații de urgență pentru limitarea și remedierea efectelor asupra mediului și sănătății și securității ocupaționale
9. Angajații sunt obligați să protejeze și să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor cu care vin în contact în baza atribuțiilor de serviciu
RESPONSABILITĂȚI REFERITOARE LA SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
Lucrătorul trebuie să își desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
Lucrătorul are următoarele obligaţii:
1. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficiență a sistemelor de protecţie
2. Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană
3. Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor
4. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate
5. Să își însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora
6. Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire: Polițist local
2. Clasa: I
3. Gradul profesional : Asistent
4. Vechimea în specialitate necesară: ……
Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
– subordonat faţă de: Șeful ierarhic superior, Primar;
– superior pentru: –
b) Relaţii funcţionale: cu personalul compartimentului, cu întreg personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în limitele stabilite de şeful ierarhic superior.
c) Relaţii de control: în relaţiile cu cetăţenii în limitele stabilite de lege.
d) Relaţii de reprezentare: în relaţia cu cetăţenii, operatorii economici şi instituțiile publice în limitele stabilite de șeful ierarhic superior și de către Primar
2. Sfera relaţională externă: cooperează cu Poliţia Română, Jandarmeria, entităţi cu care poliţia locală intră în relaţii pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
3. Limite de competenţă : Decide asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor trasate, în sensul obţinerii eficienţei şi eficacităţii maxime, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă : Personalului din subordine.
 
Fișa postului: POLIȚIST LOCAL CLASA A III-A DEBUTANT
Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: Polițist local
2. Nivelul postului: de execuție
3. Scopul principal al postului: Este responsabil cu activitățile specifice ce țin de menținerea ordinii
publice, gestionarea situațiilor de criză, preluarea și asigurarea bunurilor, disciplina în construcţii şi al afişajului stradal, și evenimentele pe drumurile publice, conform competențelor specifice.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului
1. Studii de specialitate: Medii
2. Perfecţionări (specializări): –
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe medii.
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): cunoașterea la nivel de bază a unei limbi de circulație internațională.
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor în scopul realizării obiectivelor, capacitatea de a rezolva eficient problemele, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic, capacitatea de a lucra independent, capacitatea de a lucra în echipă, competenţă în gestionarea resurselor alocate.
6. Cerințe specifice: condiţie fizică adecvată funcţiei, aviz psihologic de port armă, permis de conducere categoria B, receptivitate, iniţiativă, obiectivitate, conduită morală ireproşabilă, disponibilitate la program prelungit, când este solicitat, disponibilitate pentru munca pe teren.
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): NU
ATRIBUȚIILE POSTULUI
1. Asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de
interes local, stabilite de consiliul local;
2. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea
socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale,
pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
3. Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
4. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind
funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
5. Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor
naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte
asemenea fenomene, pe drumurile publice;
6. Participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după
caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
7. Sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
8. Acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
9. Constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor,
în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia;
10. Constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii, în domeniul gospodăririi şi salubrizării localităţilor, în baza tuturor HCL-urilor adoptate, prin care sunt stabilite sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei.
11. Controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
12. Sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale
privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
13. Participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
14. Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
15. Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
16. Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea
zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
17. Verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit
legii;
18. Verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu
graficele stabilite;
19. Verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă,
precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
20. Acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
21. Verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
22. Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
23. Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
24. Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
25. Identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
26. Verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
27. Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
28. Verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
29. Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ
sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
30. Înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
31. Cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu
caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
32. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,
33. Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.
34. Păzește bunurile, documentele și valorile existente în incinta Primăriei și asigură integritatea acestora;
35. Comunică șefului ierarhic despre orice eveniment produs în timpul serviciului, întocmind proces
verbal despre situația creată;
ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL CALITĂȚII, MEDIULUI, SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE:
Angajații au următoarele obligaţii:
1. Să cunoască și să respecte prevederile aplicabile postului cuprinse în documentația sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională și să acționeze pentru îmbunătățirea continuă a funcționării acestui sistem
2. Toate activitățile desfășurate trebuie să respecte și să se conformeze cu legislația și reglementările naționale și internaționale în vigoare (aplicabile în România), să se conformeze cu politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, cu cerințele sistemului de management integrat și cu cerințele altor părți interesate
3. Să acționeze într-un mod responsabil față de mediu și sănătatea și securitatea ocupațională
4. Să reducă impactul negativ asupra mediului al activităților realizate
5. Să asigure un consum redus și să prevină risipa de materii prime, materiale, resurse naturale și energie
6. Să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.
7. Să facă propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a mediului
8. Să prevină apariția incidentelor/accidentelor și să intervină în situații de urgență pentru limitarea și remedierea efectelor asupra mediului și sănătății și securității ocupaționale
9. Angajații sunt obligați să protejeze și să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor cu care vin în contact în baza atribuțiilor de serviciu
RESPONSABILITĂȚI REFERITOARE LA SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
Lucrătorul trebuie să își desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
Lucrătorul are următoarele obligaţii:
1. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficiență a sistemelor de protecţie
2. Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană
3. Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor
4. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate
5. Să își însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora
6. Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire: Polițist local
2. Clasa: III
3. Gradul profesional : Debutant
4. Vechimea în specialitate necesară: ……
Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
– subordonat faţă de: Șeful ierarhic superior, Primar;
– superior pentru: –
b) Relaţii funcţionale: cu personalul compartimentului, cu întreg personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în limitele stabilite de şeful ierarhic superior.
c) Relaţii de control: în relaţiile cu cetăţenii în limitele stabilite de lege.
d) Relaţii de reprezentare: în relaţia cu cetăţenii, operatorii economici şi instituțiile publice în limitele stabilite de șeful ierarhic superior și de către Primar
2. Sfera relaţională externă: cooperează cu Poliţia Română, Jandarmeria, entităţi cu care poliţia locală intră în relaţii pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.
3. Limite de competenţă : Decide asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor trasate, în sensul obţinerii eficienţei şi eficacităţii maxime, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă : –

Comentarii

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Related articles

O casa de chirpici de la Triteni Colonie, data exemplu de arhitectul sef al judetului

Chirpiciul este materialul de constructii cel mai utilizat la casele vechi (si noi) din Transilvania. Una dintre aceste case...

Cikautxo România face angajări la sediul din Câmpia Turzii !

Compania oferă angajaţilor posibilitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică, creativă si dedicată.Oferă un mediu de lucru...

WIP Industries începe angajările la Câmpia Turzii!

Firma, WIP Industries, cel mai mare investitor din Parcul Industrial Câmpia Turzii, începe activitatea de recrutare a personalului. Se...
spot_img

Anunț – Remediere avarie Întrerupere furnizare apă potabilă în municipiul Câmpia Turzii

Compania de Apă ARIEŞ anunță întreruperea furnizării apei potabile în perioada 21.05.2020 - 22.05.2020, între orele 22.00 - 03.00 (5 ore), în municipiul Câmpia...
%d bloggers like this: