spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

8.5 milioane de lei pentru reabilitarea drumurilor din Valea Largă

Primăria comunei Valea Largă, județul Mureș, a pus pe SICAP un proiect de reabilitare a două drumuri comunale, DC 26, respectiv DC 98.

Valoarea contractului de achiziții este de 8.466.589 lei.

MODERNIZARE DC98 SI DC26 IN COMUNA VALEA LARGA, JUDEŢUL MUREŞ face parte dintr-o serie de masuri prioritate a administratiei locale din planul de dezvoltare a judetului. Proiectul prevede modernizarea drumurilor comunale DC26, DC 98 și DC100 și a străzilor din localitățile aparținătoare ce vor pune în valoare terenurile intravilane și cele agricole ale Comunei Valea Largă, terenurile adiacente drumurilor, devenind atractive din punct de vedere al construcțiilor, dar și pentru dezvoltarea activității agenților economici și a agriculturii.

„1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență similara care se poate demonstra astfel: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat lucrari similare in ultimii 5 ani, raportati la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau reabilitare si/ sau reparatii capitale drumuri, în valoare cumulata de cel putin 6.000.000 lei fără TVA lei, in cadrul a maxim 3 contracte. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: – lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile – lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor. – lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. – Dovezi preliminare: Ca dovadă preliminară in baza prevederilor art. 193 (6) din LG 98/2016 Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător) trebuie să prezinte DUAE (răspuns) partea IV: Criterii de selecție, secțiunea ,,α: indicaţia globală pentru toate criteriile de selecţie” bifand ,,DA”. Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare. Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea experientei similare includ, dar nu se limitează la, enumerarea nefiind cumulativa: copii ale unor părți relevante al contractelor pe care le-au îndeplinit, certificate de predare-primire, recomandări, procese verbale de recepție, certificate de bună execuție, certificate constatatoare, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. 2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : – angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul) insotit de – documentele din care rezulta modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament” conform art. 182 alin 4 din Legea 98/2016 – acordul de subcontractare (daca este cazul) – acordul de asociere (daca este cazul) 2.) Proportia de subcontractare Proportia de subcontractare Autoritatea contractantă solicită ofertantului să precizeze în ofertă: a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi; şi b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare. – Se va complecta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.”, se arată pe anunțul de procedură simplificată.

spot_img
spot_img
spot_img