spot_img

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 31 octombrie 2019, orele 10,00 pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacante de:

spot_img

Date:

Share post:

spot_img
spot_img

Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului evidență și încasrare impozite și taxe.

Condiţii specifice:

– studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

– vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

 

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.

Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 09.10.2019 pe site-ul instituției Primăria municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 09 – 16 octombrie 2019.

Probele concursului sunt:

 • Selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
 • Proba scrisă se va susține în data de 31.10.2019, orele 10,00
 • Interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Persoană de contact: Alexandrina Rustem, consilier resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

 

Acte necesare la dosar:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6.          f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

           

            Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.

            Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 

Atribuțiile postului:

– editează documentul de plată

– încasează suma prevazută în documentul de plată, semnează și aplică ștampila casier

– îndosariază exemplarul doi al chitanței precum si chitanțele anulate în vederea arhivării

– întocmește borderoul încasărilor zilnice

– verifică concordanța dintre numerarul existent la sfarșitul programului de încasări cu totalul borderoului de încasare

– predă sumele încasate la caseria centrală a primăriei și îndosariază chitanța emisă de casierul central pentru suma depusă

– urmărește încadrarea corectă pe surse a veniturilor în conformitate cu legislația în vigoare și conturile deschise în acest sens

– verifică concordanța sumelor încasate prin POS cu borderoul plăților electronice

– înregistrează în baza de date procesele verbale de contravenție

– emite confirmări de plată și confirmări de luare în debit a amenzilor de contravenție

– efectuează modificările de adrese în baza de date pe baza documentelor de evidență a persoanelor puse la dispoziție de către Serviciul executori bugetari

– răspunde de modul de implementare a procedurilor de sistem și operaționale elaborate la nivelul instituției, direcției și serviciului, corespunzătoare activităţilor de care este responsabil.
– răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării sarcinilor.
– răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.
– răspunde de realizarea la timp a sarcinilor ce i-au fost încredinţate şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora.
– răspunde de corectitudinea şi exactitatea datelor/informaţiilor menţionate în documentele întocmite.
– are obligaţia să respecte prevederile Codului de conduită și a Regulamentului intern aprobate la nivelul Primăriei municipiului Turda.
– are obligaţia să respecte instrucţiunile/procedurile interne privind sănătatea şi securitatea în muncă, aplicabile domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, aduse la cunoştinţă de salariatul cu atribuţii în acest sens. 


Bibliografie:

 

 1. OUG 57/2019, privind Codul Administrativ : Partea a VI-a, Titlul II- Statutul funcţionarilor publici
 2. Constituția României, republicată
 3. Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul IX Impozite si taxe locale
 4. Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
    – Titlul I Dispoziţii generale
                 Cap.II Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale, art. 9 – 12
          – Titlul III Dispoziţii procedurale generale
                 Cap. II Competenţa organului fiscal local

         –Titlul VII Colectarea creanţelor fiscale
                Cap.I Dispoziţii generale art.156 – 160

                Cap.II Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare si restituire: art.164, 165,168
                Cap.III Dobânzi, penalităţi de întârziere şi penalităţi de nedeclarare, art.183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 21692/09.10.2019

Comentarii

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Related articles

Anunț – Întrerupere furnizare apă potabilă în municipiul Turda

Compania de Apă ARIEŞ anunță întreruperea furnizării apei potabile în data de 24.05.2022, între orele 09:00 -13:00, în...

Înzestrăm tinerii cu abilitățile necesare pentru acordarea primului ajutor!

Asociația Club Științific Turda implementează, la Turda, proiectul Cursuri de Prim Ajutor, pentru a forma și informa comunitatea...

Câte cazuri de COVID-19 mai sunt la Turda și Câmpia Turzii?

În ultimele 8 săptămâni, infecțiile cu SARS-CoV-2 au cunoscut un trend descendent, deși oamenii nu mai poartă măști,...

Concluziile edilului turdean, după întâlnirea cu premierul, Nicolae Ciucă

În cursul zilei de ieri, premierul - Nicolae CIUCĂ - a fost prezent la Cluj Napoca, în cadrul...
spot_img

Tineri arestați pentru furt, la AIUD

Polițiștii din Aiud au identificat doi tineri care sunt bănuiți că ar fi sustrascatalizatorul unui autoturism. Cu ocazia percheziției efectuate la locuința unuiadintre ei,...
%d bloggers like this: