fbpx
spot_img
spot_img

PSD Luna acuză: „Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local este ÎNCĂLCAT!”

spot_img
spot_img
spot_img

De citit

spot_img
- Advertisement -

Prin intermediul unei declarații de presă online, grupul consilierilor locali ai PSD Luna au lansat o serie de acuzații la adresa secretariatului general al comunei.

- Advertisement -
- Advertisement -

Extras din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local Luna ”Art. 27 Desfăşurarea şedinţelor consiliului local Luna

I. Desfăşurarea şedinţelor consiliului local prin prezenţa fizică la şedinţă
(1) Şedinţele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele – verbale ale şedinţelor consiliului local;
b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Luna, de a asista la şedinţele consiliului local, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui de şedinţă, şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.
(3) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română, iar toate documentele şedinţelor de consiliu local se întocmesc şi se aduc la cunoştinţă publică în limba română.
(4) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. Președintele de ședință poate oferi invitaților posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi
(5) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local.
(6) Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum şi de către delegatul sătesc, după caz.
(7) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
 
(? Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, sau fiecărui grup politic de consilieri reprezentat în consiliul local precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.
(9) Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(10) Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.
(11) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
(12) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă.
(13) Amendamentele se formulează în scris și se pot depune de către primar, oricare dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate.
(14) Pentru a putea fi dezbătut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general al comunei, cel mai târziu, în ziua ședinței consiliului local.
(15) Amendamentele la proiectele de hotărâri ale consiliului local se transmit în formă scrisă și conțin următoarele elemente:
a) inițiatorul sau inițiatorii;
b) numărul de înregistrare și titlul proiectului de hotărâre a consiliului local, amendat;
c) tipul amendamentului: modificare sau completare;
d) textul inițial;
e) textul amendat;
f) motivația amendamentului;
g) semnătura persoanei care propune amendamentul.
(16) Secretarul general al comunei Luna numerotează amendamentele depuse pentru fiecare proiect de hotărâre a Consiliului Local în ordine crescătoare a articolelor pe care le afectează. Secretarul general numerotează amendamentele depuse ținând cont de ordinea textelor amendate în cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local. În cazul în care două sau mai multe amendamente se referă la același text din cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local, acestea se numerotează în ordinea în care au fost primite de către secretarul general.
 
(17) În mod excepțional, în timpul dezbaterilor se pot face amendamente verbale la proiectul de hotărâre a consiliului local, însă acestea se formulează de comun acord cu inițiatorul proiectului de hotărâre a consiliului local. Conținutul amendamentelor se menționează în procesul-verbal de ședință.
(18) Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea numerotării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare amendamentului adoptat se socotesc respinse fără a mai fi supuse votului.
(19) După supunerea la vot a tuturor amendamentelor, se supune la vot proiectul de hotărâre a consiliului local în forma amendată.
(20) Respingerea unui proiect de hotărâre a consiliului local, înscris pe ordinea de zi, precum și orice supunere la vot a unei propuneri înscrise pe ordinea de zi, nu constituie hotărâre a consiliului local ca act administrativ, în acest caz, menționându-se doar rezultatul votului în procesul-verbal al ședinței, fără redactarea unei hotărâri a consiliului local.
(21) Supunerea la vot în timpul ședințelor consiliului local a unei situații procedurale prevăzute de regulament nu constituie hotărâre a consiliului local ca act administrativ. Menționarea acestor situații procedurale precum și rezultatul votului se face obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.
(22) Sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al comunei.
(23) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general al comunei îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
(24) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului local, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
(25) Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general al comunei, precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care se numerotează şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al comunei, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuţii în acest sens, desemnată în condiţiile legii.
(26) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei, secretarul general al comunei afişează la sediul primăriei şi publică pe pagina de internet a comunei o copie a procesului-verbal al şedinţei.
 
II. Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local al Comunei Luna, prin mijloace electronice de comunicare la distanţă
 
(1) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de terorism, şi alte situaţii care fac imposibilă sau inoportună prezenţa consilierilor locali la locul desfăşurării unei şedinţe în fizic a consiliului local, şedinţele consiliului local al comunei Luna, respectiv ale comisiilor de specialitate, se convoacă şi se desfăşoară prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, pe baza prezentei proceduri, sau, dacă aceasta din urmă nu corespunde situaţiei concrete care generează nevoia desfăşurării şedinţei de la distanţă, şedinţa se va desfăşura pe baza unei proceduri ad-hoc, prevăzută ca anexă la dispoziţia primarului prin care se convoacă şedinţa, procedură ad-hoc supusă aprobării consiliului local, cu majoritate simplă, pe primul punct al ordinii de zi al şedinţei respective.
(2) Convocarea şedinţei prin mijloace electronice de comunicare la distanţă se face în conformitate cu prevederile Codului Administrativ.
(3) Convocarea consilierilor locali se face prin grija secretarului general al comunei Luna, de către structura suport din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin mijloace electronice de comunicare la distanţă (telefon, sms, e-mail, aplicaţii de comunicare pe internet de tip Whatsapp) pentru fiecare consilier în parte, potrivit opţiunii şi posibilităţilor tehnice de care acesta dispune, cu asigurarea contactării telefonice pentru confirmarea luării la cunoştinţă.
 
(4) Materialele prevăzute pe ordinea de zi se pun la dispoziţia consilierilor locali prin mijloace electronice (fişiere pdf sau jpg comunicate prin e-mail sau aplicaţii de comunicare pe internet) sau, în mod excepţional, după caz, pe hârtie, la domiciliu, prin delegat din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(5) Şedinţele comisiilor de specialitate se ţin tot prin mijloace de comunicare la distanţă (de regulă prin whatsapp sau consultare telefonică a fiecărui membru al comisiei şi preluarea votului) prin grija preşedinţilor de comisii vizate, până cel târziu cu o zi înaintea datei stabilite pentru şedinţa plenului consiliului local, cu excepţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată şi la care nu se dispune de intervalul de timp necesar.
 
(6) Amendamentele propuse de consilieri se transmit exclusiv preşedinţilor comisiilor de specialitate, care le va include în conţinutul rapoartelor de avizare a proiectelor de hotărâri, spre a fi supuse votului în şedinţa plenului consiliului.
(7) Rapoartele de avizare şi procesele verbale ale şedinţelor comisiilor de specialitate se întocmesc în acelaşi termen de către preşedintele comisie de specialitate, iar concluziile se comunică în aceeaşi zi prin sms sau whatsapp secretarului general al comunei, după cum urmează:
 
• La punctul 1 – „aviz favorabil”, sau „aviz favorabil cu următoarele amendamente: …..” sau „aviz negativ”.
• La punctul 2 – … etc.
(? Şedinţa consiliului local începe la ora stabilită în convocator şi se desfăşoară prin comunicare pe whatsapp sau, dacă traficul de date pe internet nu este disponibil, prin sms.
 
(9) Preşedintele de şedinţă, cu sprijinul tehnic al structurii suport secretar general din aparatul de specialitate al primarului, transmite tuturor consilierilor mesajul <Vă rog să comunicaţi participarea la şedinţa CL Luna, răspunzând cu mesajul „prezent”>.
 
(10) Se comunică consilierilor situaţia cvorumului de şedinţă şi începerea acesteia, după caz.
 
(11) Se supune aprobării Ordinea de zi, transmiţând mesajul <Supun aprobării ordinea de zi, vă rugăm să comunicaţi votul dumneavoastră, răspunzând printr-un mesaj cu textul „da”, sau „nu”, sau „abţinere”>.
(12) Se comunică înapoi consilierilor aprobarea sau respingerea ordinii de zi propuse.
 
(13) Dacă ordinea de zi a fost aprobată, se continuă şedinţa, dacă nu, se comunică închiderea acesteia, sau supunerea la vot a unei propuneri de ordine de zi modificată.
(14) Continuând şedinţa, se trece la exprimarea voturilor pe punctele aprobate pe ordinea de zi, transmiţând mesajul <La punctul 1, avem aviz favorabil al comisiilor, vă rugăm să comunicaţi votul dumneavoastră, răspunzând la acest mesaj printr-un mesaj cu textul „da”, sau „nu”, sau „abţinere”>.
(15) Dacă există amendamente care au fost propuse comisiilor de specialitate, se începe cu comunicarea acestora, pe rând, cu votarea fiecaruia în parte. După votul pe eventualele amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său, cu amendamentele admise incorporate.
(16) După fiecare vot, se comunică de fiecare dată în grup rezultatul acestuia, indiferent de natura şi obiectul votului, apoi se trece la punctul următor, până la epuizarea ordinii de zi şi anunţarea închiderii şedinţei.
(17) Procesul – verbal al şedinţei, semnat de către secretarul general al comunei Luna şi de către preşedintele de şedinţă, include descrierea succintă a procedurilor de pregătire şi de desfăşurare propriu-zisă a şedinţei, stenograma dezbaterilor şi voturilor exprimate, preluate din aplicaţia în care s-a desfăşurat şedinţa, precum şi o anexă tabelară în care se consemnează nominal prezenţa la şedinţă şi toate voturile exprimate în cursul şedinţei.
(18) Procesul-verbal de şedinţă va fi postat pe pagina de internet a comunei Luna şi pus la dispoziţia consilierilor, pentru informare, conform prezentului ROF, în vederea aprobării acestuia în următoarea şedinţă a consiliului local.
 
(19) În mod excepţional, procedura de vot prin sms sau mesaje în aplicaţia electronică utilizată poate fi înlocuită cu exprimarea votului prin apel nominal, telefonic, către preşedintele de şedinţă, care comunică imediat voturile astfel exprimate în aplicaţia electronică. În acest caz, consilierii locali sunt contactaţi telefonic, pe rând, de către preşedintele de şedinţă, pentru a exercita votul telefonic şi a stabili detaliile privind certificarea ulterioară a acestui vot în tabelul nominal.
(20) Formulele de adresare indicate în cuprinsul prezentului capitol sunt orientative, preşedintele de şedinţă, primarul, secretarul general şi ceilalţi participanţi la şedinţa on-line a consiliului local putând utiliza şi alte formule de exprimare, care să reflecte fără echivoc procedurile urmate în cadrul şedinţei, sau votul exprimat.” Începând cu 13/11/2020 când a fost aprobat de către Consiliul local al comunei Luna al HCL. Nr. 37 și până în prezent nu a fost respectat nici de către secretarul general și de către primar. Am anunțat prefectura și sperăm că vom primi cât mai curând un răspuns. În urma discuțiilor cu mai mulți juriști și avocați chiar fără răspunsul prefecturii considerăm că aceasta este un abuz și vom acționa în consecință!” – se arată în comunicat.

Comentarii

- Advertisement -
- Advertisement -

Alte articole

spot_img
spot_img
spot_img

Ultimele știri

%d bloggers like this: