spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Primăria Luna: Anunț de Angajare

Primăria Comunei Luna, cu sediul în Loc. Luna Str. Principală nr. 192 jud. Cluj, tel. 0264-368326, fax 0264-326242, e-mail registratura@primarialuna.ro, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de inspector clasa I, grad profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Luna – Compartiment Relații Publice și Resurse Umane.

Data şi locul de desfăşurare a concursului :  28 noiembrie 2023, ora 10.00 proba scrisă şi 5 decembrie 2023 ora 10.00 interviul, la sediul Primăriei Comunei Luna.

         Condiții de participare la concurs :

Condițiile generale prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de studiu (domeniul fundamental) al ştiinţelor inginereşti/sociale/umaniste și arte.
 • vechime minimă în specialitatea studiilor 7 ani.
 • cunoștințe operare MS Office, nivel mediu – se dovedesc prin documente speciale și în cadrul probei interviu.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Comunei Luna – Birou Secretar general până în data de 18.10.2023 ora 16.00 şi vor conţine următoarele acte :

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

         Bibliografia pentru concurs :

 1. Constituția României, republicată – tematica Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;
 2. Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – tematica Drepturile și îndatoririle funcționarilor publici;
 3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – tematica Discriminarea; Hărțuirea morală la locul de muncă;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare – tematica Egalitatea de șanse între femei și bărbați în domeniul muncii;
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare – tematica Informații de interes public;
 6. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare – tematica Informații de interes public;
 7. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, cu modificările și completările ulterioare – tematica Transparență decizională;
 8. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare – tematica Soluționarea petițiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0264-368236 int. 208 sau 0751-094802. Persoană de contact – Cornelia Delimoț – Secretar general al Comunei Luna.

                       Primar                                 Secretar general                             

Aurel Giurgiu                           Cornelia Delimoț                

spot_img
spot_img
spot_img