spot_img
spot_img

Municipiul Turda și Casa de Cultură Turda organizează concurs în data de 02 aprilie 2019, orele 11,00 pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Referent S/debutant

spot_img

Condiţii specifice de participare                     – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă științe administrative

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului

 1. depunerea dosarelor de concurs în perioada 11 – 22 martie  2019, ora 12
 2. selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 25 – 27 martie 2019
 3. proba scrisă se va susţine în data de 02 aprilie 2019, orele 11,00
 4. afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 5. proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 6. afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 7. afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

            Proba scrisă se va susţine în data de 02 aprilie 2019, orele 11,00.

            Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 până la data de 22 martie 2019, orele 12. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecției dosarelor se vor afişa pe site şi la sediul instituţiei.

            Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Bibliografie

 1. OUG 118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
 2. Ordinul 2883/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale
 3. Legea 26/2008, privind protejarea patrimoniului imaterial;
 4. Ordinul 471/1990, pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activităţi artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare;
 5. Legea 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Nr. 5348/08.03.2019

spot_imgspot_img
spot_img
spot_img

Ultimele știri

spot_img

Newsletter

spot_img

Descoperă!

Tot echipajul elicopterului IAR Puma, prăbușit în Dobrogea, a decedat

Membrii echipajului elicopterului IAR 330-Puma, aflat în misiune de...

Incendiu violent la un lăcaș de cult de lângă Aiud

O anexă a bisericii greco-catolice din orașul Teiuș a...

Două proiecte de investiții pentru comuna Tureni, lansate pe SEAP

În această perioadă, administrația locală a comunei Tureni a...

Street-Refleqt: Ne rupem mașinile și nu mai putem circula, prin Câmpia Turzii

După ce municipalitatea de la Câmpia Turzii a avut...
spot_img
spot_imgspot_img

Doru Chiper – nice catch!

Știam că este vânător pasionat, însă nu știam că se pricepe și cu „unghița”, astfel că am rămas surprinși când am văzut ce captură...

EXCLUSIV: Deși l-au pus sub control judiciar, procurorii turdeni ezită să-l trimită în judecată pe Valer Sașa

În data de 21 martie 2016, Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda deschidea un dosar penal „in rem”, ca urmare a unei plângeri formulate,...

PARCUL ARIEȘULUI – DECONTAMINARE SIT POȘTA RÂT

https://www.facebook.com/irimie.mircea/videos/3202371353217321        Vă invităm să vizionați cu sonor clipul prezentat . PRO ROMANIA propune un Consiliu Local al Elitelor pentru mandatul 2020 - 2024 și 10...
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner
%d bloggers like this: