spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

DISPOZIȚIENr. 1117 din 20.09.2023privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art. 155 și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Miercuri, 20.09.2023 ora 17:00.
Art. 2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul aplicației Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței extraordinare fiind cu participarea online a consilierilor locali.
Art. 3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic, pe e-mail.
Art. 4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art. 5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,                             CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN    SECRETAR GENERAL
                                                      Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 1117 din 20.09.2023

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii anexei nr.1 la HCL nr.282 din 22.12.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorii tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare (modernizare) străzi: Vasile Goldiș, Nicolae Titulescu, Petru Maior, Traian, Teilor, Șoferilor, Parcului, Gheorghe Lazăr, Simion Bărnuțiu, 1 Mai, Școlii, Alee Parc, Alee Nord, Alee Sud pentru mobilitate urbană alternativă în municipiul Câmpia Turzii ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ’’Anghel Saligny’’, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
Prezintă: Inițiator – Primar Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate – Serviciul Investiții
Aviz – Comisia de specialitate nr. 1

PRIMAR,                                      AVIZAT:
Dorin Nicolae LOJIGAN    SECRETAR GENERAL

                                                 Nicolae ȘTEFAN

spot_img
spot_img
spot_img