spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

DISPOZIȚIENr.  1008 din 10.08.2023privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art. 155 și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art. 1. Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 10.08.2023 ora 13:30.
Art. 2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul aplicației Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței extraordinare fiind cu participarea online a consilierilor locali.
Art. 3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic, pe e-mail.
Art. 4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art. 5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.
PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN                              SECRETAR GENERAL
                                                                   Nicolae ȘTEFAN
Anexa la Dispoziția nr. 1008 din 10.08.2023
PROIECT ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr. 131 din data de 29.06.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ’’Coridor de mobilitate II – strada Laminoriștilor, Municipiul Câmpia Turzii”.
2. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr. 132 din 29.06.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ’’Coridor de mobilitate II – strada 1 Decembrie 1918, Municipiul Câmpia Turzii’’.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ’’Coridor de mobilitate II – strada Laminoriștilor, Municipiul Câmpia Turzii”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ’’Coridor de mobilitate II – strada 1 Decembrie 1918, Municipiul Câmpia Turzii’’.
PRIMAR,                                                          AVIZAT:
Dorin Nicolae LOJIGAN                                  SECRETAR GENERAL

spot_img
spot_img
spot_img