spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

DISPOZIȚIE

spot_img

Nr. 1029 din 23.08.2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de  Miercuri 23.08.2023 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul aplicației Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea online a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

   Anexa la Dispoziția nr. 1029  din 23.08.2023

PROIECT ORDINE DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului ,,Digitalizarea Spitalului Municipal ,,Dr. Cornel Igna ” Câmpia Turzii ” PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  COMPONENTA 7  – Transformare digitală INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea societății Delgaz Grid S.A. asupra unui teren aflat în proprietatea municipiului Câmpia Turzii, în vederea racordării la rețeaua de gaze naturale a obiectivului situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Teilor, nr. 1K, jud. Cluj.
  • Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar.

PRIMAR,                                                                          AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  Nicolae ȘTEFAN

spot_img
spot_img
spot_img