27.7 C
Turda
Friday, August 12, 2022
spot_img
HomeȘtiri Câmpia TurziiDISPOZIȚIE Nr. _194_ din _20.03.2020_ privind convocarea Consiliului Local al Municipiului...

DISPOZIȚIE Nr. _194_ din _20.03.2020_ privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Date:

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 26.03.2020 ora 13.00.

Art.2 Ședința va avea loc în Sala de Spectacole „Mircea Mihășan” a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

Întocmit: Darius ȘUMANDEA consilier juridic

2 ex.

______________________________________________

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Juridic

Str. Laminoriștilor, nr. 2 Tel: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467

mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro

Anexa la Dispoziția nr.194 din 20.03.2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

  1. Informare privind activitatea desfășurată de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii în anul 2019.

Prezintă: Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Câmpia

Turzii

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare dintre Municipiul Câmpia Turzii, Județul Cluj, România și Orașul Cimișlia, Raionul Cimișlia, Republica Moldova.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Informare şi Relaţii Publice

Aviz – Comisia de specialitate nr.1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.5 din 26.01.2009.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele sociale pentru anul 2020, destinate închirierii, precum și propunerile privind ordinea și modul de soluționare a acestora în municipiul Câmpia Turzii .

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Direcția de Asistență Socială

Aviz – Comisia de specialitate nr.4

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii .

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aflat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu care aparține domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, din cadrul Liceului Teoretic “Pavel Dan” Câmpia Turzii, pentru desfășurarea de activități comerciale.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

8. Proiect de hotărâre privind sectorizarea parcărilor din municipiul Câmpia Turzii și aprobarea Regulamentului de gestionare a parcărilor de reședință din municipiul Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Public Poliția Locală

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei pentru elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Juridic

Aviz – Comisia de specialitate nr.1

______________________________________________

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Juridic

Str. Laminoriștilor, nr. 2 Tel: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467

mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. pe anul 2020.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Compartiment Guvernanță Corporativă

Aviz – Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2020.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Compartiment Guvernanță Corporativă

Aviz – Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societății Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. pe anul 2020.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Compartiment Guvernanță Corporativă

Aviz – Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare a Municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Investiții

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei sociale de analiză pentru verificarea și analizarea dosarelor depuse, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Direcția de Asistență Socială

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

15. Diverse

PRIMAR, AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: