spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

DISPOZIȚIE Nr. 272  din 25.03.2022  privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

spot_img

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 31.03.2022 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural Ionel FLOAȘIU Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexa la Dispoziția nr. 272 din 25.03.2022              

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind activitatea desfășurată de Serviciul Public Comunitar

Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii pentru anul 2021.

 

 1. Indicatorii de performanță și de evaluare a activității Domeniului Public

Câmpia Turzii pentru anul 2021.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al

societății Transport Local Câmpia Turzii S.R.L. pe anul 2022.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al

societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. pe anul 2022.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al

societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pe anul 2022.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor și

spațiilor care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii, aflate în administrarea Serviciului Cultură, pentru anul 2022.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și

Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și al Serviciilor Publice de interes local.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi noi

din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului pentru închirierea

spațiilor excedentare și a celor disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aflate în proprietatea publică a municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale privind

apartamentarea imobilului situat administrativ în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 40A, jud. Cluj.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. 64, et. M, ap. 55.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 3, ap. 50.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 3, ap. 44.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 2, ap. 37.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 2, ap. 33.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. P, ap. 2.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de

Organizare și Funcționare al Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 179/2020 peivind

constituirea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, în principalele domenii de activitate.

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului

Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, anexă la Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al societății.

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului

Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pentru aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale societății.

 

 

 

PRIMAR,                                                                          AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  Nicolae ȘTEFAN

              

 

 

 

 

 

 

 

 

spot_img
spot_img
spot_img