spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

DISPOZIȚIE Nr. 205  din 23.02.2024 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

spot_img

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 29.02.2024 ora 13:00.
Art.2. Ședința va avea loc în sala Europa din cadrul Primariei Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL
                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 Anexa la Dispoziția nr. 205 din 23.02.2024

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare corp cladire vechi al Primăriei Municipiului Câmpia Turzii”.

2. Proiect de hotărâre privind  emiterea acordului prealabil al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii pentru amplasarea unui garaj și crearea unui nou acces auto pe latura sudică a imobilului situat în Municipiul Câmpia Turzii, str. Trandafirilor nr. 17A, jud. Cluj, înscris în CF 53539 Câmpia Turzii.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului nr. 2 situat în Hala Agoralimentară ”Piața Unirii” din Municipiul Câmpia Turzii.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor nr. 3 și 4 situate în Hala Agoralimentară ”Piața Mureșului” din Municipiul Câmpia Turzii.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al chiriei în vederea închirierii unui spațiu din incinta imobilului situat pe str. Gheorghe Lazăr nr. 16, care aparține domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de executare a lucrărilor de construire a unei locuințe pe un teren atribuit în temeiul Legii nr. 15 din 2003.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de începere a lucrărilor de construire a locuinței pe terenul înscris în CF nr. 56681 Câmpia Turzii, atriuit în temeiul Legii nr. 15 din 2003.

8. Proiect de hotărâre încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 60 din 30.03.2023.

9. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 234 din 27.10.2022.

10. Proiect de hotărâre aprobarea ”Planului de acțiune sau de lucrări de interes local” ce se vor executa de beneficiarii de ajutor de incluziune, în anul 2024, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul 2024.

12. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a calității de membru în Consiliul de Administrație la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. a domnului MOLDVAI BELA și desemnarea unui membru provizoriu.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Iurian Mihail Adrian în Consiliul de Administrație al societății PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

    Diverse.

PRIMAR,                                                                  AVIZAT:
Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL
                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

spot_img
spot_img
spot_img