spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

DISPOZIȚIE Nr. 1206din20.10.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art. 155 și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 26.10.2023 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala Europa din cadrul Primariei Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 1206 din 20.10.2023

PROIECT ORDINE DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local,  bugetul creditelor interne rambursabile, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pentru  trimestrul III 2023.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, devizului general pentru proiectul „Realizare sistem inteligent de management urban în Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj”, PNRR/C10/I1.2-2576” Componenta 10 – Fondul Local I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sistem inteligent de management urban/local), Apel: PNRR/2022/C10/I1.2, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului aflat în domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii, înscris în CF nr. 56678 Câmpia Turzii.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului aflat în domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii, înscris în CF nr. 56665 Câmpia Turzii.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea denunțării contractului de administrare nr. 2375/2014.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 2, ap. 30, jud. Cluj.
  • Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale, situată în mun. Câmpia Turzii, str. Ialomiței nr. 14, ap. 13.
  • Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor care sărbătoresc ,,Nunta de aur” în anul 2023.
  1. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A..

            Diverse.

PRIMAR,                                                                  AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

spot_img
spot_img
spot_img