spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

DISPOZIȚIE Nr. 1172 din 12.10.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de  Joi 12.10.2023 ora 12:00.

Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul aplicației Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea online a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

PROIECT ORDINE DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 5/18.01.2023, modificată prin HCL nr. 21/31.01.2023, modificată prin HCL nr. 66/30.03.2023, modificată prin HCL nr. 119/13.06.2023 privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2022.
  • Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi  Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii și a listei de investiții  pentru anul 2023.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de întreţinere, amenajare și  înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2023’’.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea ’’Programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate- park aferente, domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2023’’

PRIMAR,                                                                          AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  Nicolae ȘTEFAN

spot_img
spot_img
spot_img