spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

DISPOZIȚIE Nr. 1089 din 14.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art. 155 și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Vineri, 15.09.2023 ora 09:00.
Art. 2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul aplicației Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței extraordinare fiind cu participarea online a consilierilor locali.
Art. 3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic, pe e-mail.
Art. 4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art. 5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL                                                                                        Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 1089 din 14.09.2023

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii și a listei de investiții pentru anul 2023.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Complexului Sportiv Alfagen Park Câmpia Turzii.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 6/26.01.2023 privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor și spațiilor care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii, aflate în administrarea Serviciului Cultură, pentru anul 2023.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT:
SECRETAR GENERAL                                                                                                           Nicolae ȘTEFAN

spot_img
spot_img
spot_img