spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

ANUNȚ de Participare, Primăria Mihai Viteazu

spot_img

  ANUNT DE PARTICIPARE

Nr. 3944 /29.03.2024

     Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive din comuna Mihai Viteazu, in anul fiscal 2024 .

  Autoritatea contractanta-Comuna Mihai Viteazu-Consiliul Local, cu sediul in localitatea Mihai Viteazu, str. Transilvaniei, nr. 147, jud. Cluj, cod fiscal 4378832, telefon:0264.329100,fax0264.286101,email:proiecte.europene@primariamihaiviteazu.ro

1.Reglementari juridice privind acordarea sprijinului financiar le constituie prevederile :

  • Legea privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi nr. 94/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea privind liberul acces la informațiile de interes public nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare1
  • Hotararea Consiliului Local nr. 19/27.03.2024 privind aprobarea ghidurilor de finantare  si a programului anual.

2.Solicitanti:  persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii sau fundatii constituite potrivit legii romane care activeaza in domeniul sportului .

3.Actiuni eligibile: actiunile trebuie sa se deruleze conform specificatiilor din ghidul de finantare, respectiv contractul de finantare nerambursabila incheiat intre autoritatea contractanta si beneficiar.

4.Durata proiectelor: anul 2024.

5.Bugetul programului: bugetul alocat programului ,,Sportul pentru toți” de interes local, în anul 2024 este de 150.000 lei  iar finantarea asigurata de Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu va fi de maxim 90% din bugetul total al proiectului.

6.Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul Primariei comunei Mihai Viteazu – www.primariamihaiviteazu.ro – Sectiunea Programe si strategii europene, ghid sport 2024.

6.Depunerea documentatiei: solicitantul va depune documentatia completa la Registratura Primariei Mihai Viteazu, str. Transilvaniei, nr. 147, pana la data de 15.04.2024, ora 14.00.

7. Evaluarea si selectia proiectelor se va face în perioada 16.04-17.04.2024 de catre o comisie de evaluare si selectionare, constituita prin dispozitia primarului . La incheierea procedurii de evaluare si selectionare,se va afisa pe site-ul comunei Mihai Viteazu-www.primariamihaiviteazu.ro rezultatul selectie precum si fondurile alocate.

8. Documentatia va fi depusa obligatoriu in 2 exemplare (original si copie) si in format electronic CD ( fisiere word). Nerespectarea acestei cerinte duce la excluderea cererii de finantare din cadrul procedurii.

  Primar,

ZENG IOAN

Secretar general al UAT,

STĂVARIU TUDOR CĂLIN

Intocmit de consilier fonduri europene

           Cindea Elena Gabriela.

spot_img
spot_img
spot_img