Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

spot_imgspot_img

 

 

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:Municipiul Câmpia Turzii, cod de identificare fiscală 4354566, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, 2, județul Cluj, telefon: 0264 -368001, fax: 0264 -365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro.

 

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

 

– apartament nr. 2, compus din 8 spații, în suprafață totală de 245,59 mp;

– apartament nr. 3, compus din 2 spații, în suprafață totală de 33,78 mp;

– apartament nr. 5, compus din 2 spații, în suprafață totală de 13,62 mp;

– apartament nr. 6, compus din 2 spații, în suprafață totală de 43,20 mp;

– apartament nr. 7, compus din 2 spații, în suprafață totală de 20,40 mp:

– apartament nr. 8, compus din 2 spații, în suprafață totală de 19,80 mp;

din incinta imobilului situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Vasile Goldiș, nr. 6, județul Cluj, înscris CF nr. 53591 Câmpia Turzii, nr. cad. 53591-C1, care aparține domeniului public al municipiului Câmpia Turzii. Apartamentul nr. 2 se închiriază pentru desfășurarea de prestări servicii sau spațiu pentru depozitare sau arhivă. Apartamentele 3,5,6,7,8 se închiriază pentru desfășurarea de activități medicale sau activități conexe actului medical.

Închirierea se face conform art. 333 și art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform H.C.L. nr. 14 din 26.01.2023.

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire se poate obține de la sediul Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, camera 38, județul Cluj, sau se poate descărca în format electronic, gratuit, de la adresa www.campiaturzii.ro, secțiunea Consiliul Local/acte administrative/Hotărâri de Consiliu Local.

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului din cadrul Municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj.

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit.

 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.03.2023, ora 16.00.

 

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.03.2023, ora 16.00.

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, camera 1, județul Cluj.

 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

 

  1. Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:23.03.2023, ora 12:00, sala de ședințe a Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, județul Cluj.

 

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, cod poștal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro.

 

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.02.2023.

 

 

 

 

PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL

Dorin Nicolae LOJIGAN                                                 Nicolae ȘTEFAN

                                        

 

 

 

ȘEF SERVICIU E.G.P.

Corina-Laura GHINEA

spot_img
%d bloggers like this: