spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesionare bunuri

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:Municipiul Câmpia Turzii, cod de identificare fiscală 4354566, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, jud. Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro

 

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:teren în suprafață de 504 mp, înscris CF nr. 55978 Câmpia Turzii, nr. cad. 55978, care aparține domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii, situat în municipiul Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, jud. Cluj, în vederea edificării unei clădiri cu destinație comercială, de birouri sau servicii.

Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform H.C.L. 77 nr. din 27.04.2023.

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire se poate obține de la sediul Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, camera 38, județul Cluj, sau se poate descărca în format electronic, gratuit, de la adresa www.campiaturzii.ro, secțiunea consiliul local/acte administrative/hotărâri de consiliu local.

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului din cadrul Municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj.

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit

 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.05.2023, ora 16.00.

 

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 08.06.2023, ora 16.00.

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, camera 1, județul Cluj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

 

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:09.06.2023, ora 12.00, sala de ședințe a Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, județul Cluj.

 

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, cod poștal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro

 

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12.05.2023.

 

 

PRIMAR                                                           SECRETAR GENERAL

Dorin Nicolae LOJIGAN                                                   Nicolae ȘTEFAN

                                        

 

 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC

Marian Morar

 

 

 

ȘEF SERVICIU E.G.P.

Corina-Laura GHINEA

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img