spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ORDIN pentru modificarea şi completarea Procedurii de eliberare a certificatului de atestare, fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3654/2015

În temeiul prevederilor art. 157 alin.(2) şi (3) și art. 158 alin. (5) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art.11, alin.(3)
din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
şi având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa
nr………………….,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I – Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii
bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3654/2015, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 954 din 23 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune:
a) la registratura organului fiscal central competent;
b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
c) prin intermediul serviciului “Spațiu privat virtual”;
d) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din
administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii;
e) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat
de pe portalul ANAF.
În situaţia în care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost
depusă/transmisă la un alt organ fiscal decât cel competent în eliberarea certificatului, acesta
comunică de îndată solicitantului eroarea și indică organul fiscal central competent la care trebuie
să depună cererea/adresa.”
2. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) În situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la
autorităţile contractante definite potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările
şi completările ulterioare, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare
fiscală depune, în original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică
cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea.
În situaţia în care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanță,
documentul eliberat de autorităţile contractante se depune în original la instituţia care solicită
certificatul de atestare fiscală. Informaţiile astfel înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt
valabile numai dacă coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autorităţile
contractante. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termen de
valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.”
3. La articolul 1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(6) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), solicitanţii depun cererea de eliberare a
certificatului de atestare fiscală prin mijloace electronice de comunicare în conformitate cu actul
normativ care le reglementează, sau în format hârtie la registratura organului fiscal competent, în
cazul în care, aceste mijloace electronice prezintă disfuncționalități”.
4. La articolul 1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91
), cu următorul
cuprins:
” (91
) Prin excepţie de la alin. (9), în cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub
forma asocierilor, cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială
contribuabilul îşi are domiciliul fiscal prevăzut la art.31 alin.(1) lit.d) din Codul de procedură fiscală,
fără a conține informații cu privire la modul de îndeplinire al obligațiilor fiscale de către membrii
acestora. În acest caz, certificatul de atestare fiscală este însoțit de certificatele de atestare fiscală
ale fiecăruia dintre membrii acestora, eliberate de organele fiscale centrale în a căror rază
teritorială aceștia își au domiciliul fiscal potrivit legii.”
5.La articolul 3, litera a) a alineatului (1) se modifică și se completează după cum urmează:
“a) dosarul fiscal al contribuabilului, cu excepţia declaraţiilor informative şi a bilanţurilor
contabile. În situația prevăzută la art.1 alin.(1) lit.f), nu se mai verifică situația depunerii
declarațiilor fiscale ale persoanei decedate;”
6. La articolul 3, litera g) a alineatului (1) se abrogă.
7. La articolul 6, litera a) a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit
legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a
înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d) din Codul de
procedură fiscală, precum şi celelalte obligaţii fiscale, care sunt condiţii de menţinere a valabilităţii
înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt
prevăzute la art. 194 alin. (1) din același act normativ;”.
8. La articolul 6, după litera c) a alineatului (3) se introduc patru noi litere, literele e) – h), cu
următorul cuprins:
“e) sumele reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii insolvenței, nu
sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru
bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori
transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii;
f) sumele reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii reorganizării
judiciare, nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva
ca debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat;
g) sumele reprezentând creanţe fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza
sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul
de procedură fiscală, în limita diferenţei de preţ ce a fost aprobată la plata în rate;
h) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt
garantate potrivit art. 210 – 211 sau art. 235 din Codul de procedură fiscală.”
9. La articolul 6, litera b) a alineatului (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“b) la pct. III – menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului, cum ar fi
eşalonare/plan de reorganizare confirmat, în curs de derulare; menţiuni referitoare la starea
obligaţiilor fiscale astfel cum au fost solicitate prin cerere, cum ar fi: aflate în executare silită,
suspendate la executare silită în condiţiile legii, mențiuni cu privire la situațiile prevăzute la art.157
alin.(2) lit.d) și e), la art.157 alin.(3) sau la art.194 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, după
caz;”
10.Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
” ART.8
În certificatul de atestare fiscală se înscriu, obligatoriu, numărul de înregistrare, data
eliberării, perioada de utilizare, numele şi prenumele conducătorului organului fiscal central
emitent. În situația în care se constată că certificatul de atestare fiscală este afectat de o evidentă
eroare materială, se întocmește un act de îndreptare a erorii materiale, care se comunică
contribuabilului.”
10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART.11
(1) Certificatul de atestare fiscală se poate elibera și comunica în mediu electronic prin:
a) Spaţiul privat virtual, serviciu de comunicare electronică pus la dispoziția contribuabililor și
reglementat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de
comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor
Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără
personalitate juridică.
b) Sistemul informatic PatrimVen, sistem pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din
administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii de către Ministerul Finanțelor
Publice. Utilizarea de către autorităţile şi instituţiile publice a sistemului informatic PatrimVen se
face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2632/2016 pentru
dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor
publice prin sistemul informatic propriu.”
c) Sistemul informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul
ANAF.
(2) Certificatul eliberat și comunicat conform prezentului articol este valabil şi fără semnătura
persoanelor împuternicite ale organului fiscal central competent, potrivit legii, şi ştampila organului
emitent.
11. Anexele nr. 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1 şi 2 la prezentul ordin.
Art. II – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III – Prevederile art I se aplică și cererilor de eliberare a certificatului de atestare fiscală,
aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. IV – Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale
ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. V – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Mirela Călugăreanu
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală

spot_img
spot_img
spot_img