spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

A N U N Ț – Primăria Comunei Mihai Viteazu

spot_img

Primăria Comunei Mihai Viteazu, județul Cluj, organizează în data de_01.02.2023__ ora 10,00 la sediul instituției, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu Str Transilvaniei nr. 147, concurs  recrutare pentru ocuparea unui pe funcție publică de execuție, consilier debutant , compartiment Secretariat Juridic, relații cu publicul, registratura,  asistenta sociala , resurse umane,  perioada nedeterminata, 8 ore/zi- 40 de ore/săptămâna, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai Viteazu.

Condițiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din H.G nr. 286/2011, care prevede:

– Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții de participare

 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0

  3)    Cunoașterea limbii minorității naționale respective ( maghiara), documente specific

– scris și vorbit, nivel mediu, conform OUG. Nr. 57/2019 art. 195 alin. (2) si (5), atestat cu adeverinţă, certificate sau diploma;

 • Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămâna

Concursul pentru ocuparea postului vacant se organizează pe 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă ;
 3.  

Depunerea dosarelor: 23.12.2022-13.01.2023 ORA 12.00

 

Selecția dosarelor 16.01.2023

Proba scrisă în data de, ___01.02.2023________ora 10, la sediul Primăriei Comunei Mihai Viteazu, str. Transilvaniei , nr 147, jud.Cluj;

Interviul  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați declarați admiși la etapa precedenta.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Comunei Mihai Viteazu, str. Transilvaniei , nr 147, jud.Cluj, secretariat, în perioada  __23.12.2022-13.01.2023 ORA 12.00

____ și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Copiile după actele pentru dosarul de înscriere se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității copiilor cu acestea,.

Bibliografia este afișată la sediul Primăriei Comunei Mihai Viteazu, str. Transilvaniei , nr 147, jud.Cluj.

Informații suplimentare la telefon – 0264/329101,  persoana de contact,  Marian Elena Maria – secretarul comisiei de concurs

Bibliografie şi tematică pentru pentru concursul de ocupare a postului  de   consilier Clasa I , Grad debutant- relații cu publicul -funcție publică de execuție , Compartiment Secretariat Juridic, relații cu publicul, registratura,  asistenta sociala , resurse umane,  

 1. Constituția României, republicată;
  2. Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,  Titlul I şi II ale părţii a VI-a 
  3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați
  5. Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public

       6.Ordonanța Guvernului Nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

 1. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Tematica:
1. Constituția României, republicată
-Drepturile, libertățile si îndatoririle fundamentale(art.15-art.57)
-Cap V secțiunea 2 -Administrația publica locala (art.120-art.123)
2.Titlul I şi II ale parții a VI-a din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
-Partea VI a titlul I si II-Statutul funcționarilor publici art.365-art.368 si art.369-art.537
-Partea VI Statutului funcționarilor publici, prevederile aplicabile personalului contractual din administrația publica si evident personalului plătit din fonduri publice.
-Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici si personalul contractual din administrația publica (art.368)
-Prerogative de putere publica (art.370)
-Principiile care stau la baza exercitării funcției publice (art.373)
-Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publice (art.383-art.393)
-Drepturile funcționarilor publici (art.412-art.429)
-Îndatoririle funcționarilor publici (art.430-art.450)
-Recrutarea funcționarilor publici (art.464-art.472)
-Sancțiunile disciplinare si răspunderea funcționarilor publici (art.490-art.501)
-Modificarea raportului de serviciu (art.502-art.511)
-Suspendarea raportului de serviciu (art.512-art.515)
-Încetarea raporturilor de serviciu (art.516-art.527)
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
-Principii si definiți (art.1-art.5)
-Dispoziții speciale (art.6-art.25)
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
-Dispoziții generale (art.1-art.6)
-Egalitatea de șanse si de tratament intre femei si bărbați in domeniul muncii (art.7-art.13)
-Egalitatea de șanse si de tratament in ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultura si la informare (art.14-art.20)
-Egalitatea de șanse si de tratament intre femei si bărbați in ceea ce privește participarea la luarea deciziei (art.21-art.22)
-Agenția Naționala pentru Egalitatea de șanse intre Femei si Bărbați(art.23-art.29)
-Soluționarea sesizărilor si reclamațiilor privind discriminarea bazate pe criteriul de sex (art.30-art.35)
5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare-integral
6. Ordonanța Guvernului Nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor-integral

ATRIBUTIILE POSTULUI

 

 • asigură relaționarea dintre Consiliul local, Primar și societatea civilă;
 • soluționează petițiile, cu sprijinul serviciilor/birourilor/compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului, în termenele legale;
 • gestionează registrul de evidentă al petițiilor;
 • întocmește semestrial raportul privind activitatea de soluționare a petițiilor;
 • organizează şi urmărește modul de soluționare a solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • gestionează registrul de evidentă al solicitărilor privind liberul acces la informații;
 • întocmește raportul anual privind informațiile de interes public;
 • efectuează operațiuni de intrare-ieșire
 • afișează şi întocmește procese verbale de afișare pentru orice documente înaintate Primăriei comunei Mihai Viteazu  spre afișare la sediul instituției , cu acordul sefilor ierarhici.
 • asigură efectuarea lucrărilor de multiplicare a documentelor;
 • întocmește diferite situații cu privire la unitatea administrativ teritorială sau aleșii locali, la solicitarea unor instituții sau pentru aplicarea unor prevederi legale sau realizarea unor publicații;
 • primește, distribuie, colectează corespondența clasificată prin posta ;
 • se implică în buna organizare a ședințelor, întrevederilor, întâlnirilor, acțiunilor de îndrumare şi control, precum şi alte asemenea evenimente, ale Primarului, Viceprimarului, Secretarului şi ale serviciilor din aparatul de specialitate al Primarului;
 • asigură activitatea de protocol pentru aceste evenimente;
 • asigură relaționarea telefonică cu alte instituții pentru Primar, Viceprimar şi Secretar
 • convoacă telefonic consilierii locali ori de câte ori este necesar;
 • convoacă telefonic alte persoane (conducători instituții publice, oameni din mediul de afaceri, etc.) ori de câte ori este nevoie;
 • transmite documentele în termen ;
 • gestionează registrul de intrări – ieșiri corespondență fax;
 • primește şi înregistrează corespondența , o repartizează compartimentelor de specialitate pe baza rezoluției primarului, viceprimarului sau secretarului, după caz;
 • îndeplinește toate atribuțiile de administrator pentru – registratura generală a primăriei comunei Mihai Viteazu
 • asigură tipărirea registrelor de intrare/ieșire a corespondenței, constituirea dosarelor de registratură şi arhivarea lor conform normelor legale;
 • ține evidenta cererilor cetățenilor, adreselor instituțiilor, asigură transmiterea lor potrivit repartizării făcute;
 • verifică şi preia actele, cererile şi documentațiile depuse de cetățeni pentru eliberarea autorizațiilor, certificatelor, adeverințelor, a altor acte emise de autoritatea locală;
 • pune la dispoziția cetățenilor formularele tipizate prevăzute de lege;
 • preia orice cereri şi sesizări în legătura cu activitatea instituției şi privitoare la problemele comunei , adresate diferitelor compartimente, precum şi conducerii instituției;
 • participă la activitatea de relații publice asigurând informarea cetățenilor prin furnizarea pe loc a informațiilor de interes public solicitate verbal;
 • transmite pe bază de semnătură corespondența internă din compartimentele instituției;
 • transmite zilnic conducerii instituției cererile adresate acesteia, care, după analiză şi repartizare, sunt preluate din nou la compartimentul relații publice şi distribuite compartimentelor în funcție de rezoluția stabilită;
 • asigură în permanentă o evidentă corectă a circuitului documentelor în instituție;
 • înregistrează, distribuie şi expediază corespondența întregului aparat de specialitate al Primarului către toate instituțiile;
 • efectuează lucrările de multiplicare a documentelor pentru corecta repartizare a acestora pe baza rezoluției dată de primar; Distribuie solicitanților documentele întocmite şi semnate, în condițiile legii;
 • asigură relațiile cu societatea civilă pentru a primi propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus;
 • gestionează registrul general de intrări ieșiri corespondență generală şi cel de corespondență cu Instituția Prefectului;
 • gestionează registrul unic de evidentă a tuturor registrelor din primărie;
 • întocmește necesarul şi gestionează  efectele poștale (timbre, plicuri etc.) pentru corespondență şi le decontează pe borderoul de expediere, confirmat de oficiul poştal local;
 • primește, înregistrează şi prezintă zilnic la mapa primarului  corespondența din ziua respectivă pentru soluționare/repartizare la serviciile/birourile/compartimentele specializate;
 • scade din registrul de intrare-ieşire corespondența din ziua precedentă  şi o repartizează prin condici de predare-primire la servicii publice/instituții subordonate;
 • ridică corespondența zilnică;
 • întocmește actele de expediere a corespondenței prin poştă şi curier;
 • asigură expedierea corespondenței, zilnic, pe destinațiile înscrise de serviciile/birourile/ compartimentele de resort sau date de primar, secretar şi viceprimar;
 • asigură menținerea registrelor de intrare/ieşire a corespondenței în bune condiții şi arhivarea lor conform normelor legale;
 • gestionează timbrele poștale necesare corespondenței;
 • efectuează lucrări de multiplicare a documentelor pentru corecta repartizare a acestora pe baza rezoluției dată de primar, secretar general

Întocmește diferite situații la solicitarea unor instituții sau pentru aplicarea unor prevederi legale;

 • responsabilități SCIM conform OSGG nr. 600/2018;
 • responsabilități ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015;
 • respectă normele de securitate în muncă precum şi măsurile de aplicare a acestora
 • asigură arhivarea documentelor create de Primar, Secretar.
 • Conform art 138 codul administrativ

,, Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română. În consiliile locale în care consilierii locali aparținând unei minorități naționale reprezintă cel puțin 20% din numărul total, la ședințele consiliului local se poate folosi şi limba minorității naționale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele ședințelor de consiliu local se întocmesc şi se aduc la cunoștință publică în limba română.,,

            Precum si alte atribuții  date de Primar si Secretar General UAT

 

 

                  PRIMAR                                                                      SECRETAR GENERAL                                                         

            IOAN ZENG                                                                    TUDOR CALIN STAVARIU

                        

 

                        Întocmit,

     Consilier Superior  Adela Maria Fatusan

 

 

spot_img
spot_img
spot_img