spot_img
spot_img

𝐏𝐑𝐈𝐌Ă𝐑𝐈𝐀 𝐓𝐑𝐈𝐓𝐄𝐍𝐈𝐈 𝐃𝐄 𝐉𝐎𝐒 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐓𝐄𝐀𝐙Ă 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐄𝐑 𝐉𝐔𝐑𝐈𝐃𝐈𝐂!

spot_img

Date:

Share post:

spot_img
U.A.T. COMUNA TRITENII DE JOS organizează în data de 29.06.2022 la sediul din localitatea Tritenii de Jos, str. Principală, nr.392, jud. Cluj – proba scrisă a concursului de recrutare pentru funcția publică de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment Juridic, Resurse Umane, Achiziţii Publice, Stare Civilă, în conformitate cu prevederile art. 480-481 şi art. 618 alin. 2) şi 3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dispozițiile art.5, lit.B din Anexa nr. VIII, Capitolul I din Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017 cu modificările și completările ulterioare si HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificarile si completarile.
 
Condiții de desfășurare a concursului:
– Dosarele candidaților se depun la sediul Primăriei Tritenii de Jos, jud. Cluj în termen de 20 zile de la afișarea anunțului, începând cu data de 27.05.2022 pâna în data de 20.06.2022, ora 13:00;
– Selecția dosarelor se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;
– Susținere probă scrisă în data de 29.06.2022, ora 10:00;
– Susținere interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv în data de 04.07.2022, ora 10:00;
 
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
a) are cetăţenia română;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază adeverinței eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate,
f) îndeplineşte condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiții specifice pentru ocuparea funcției publice de execuție:
– Studii universitare juridice, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă,
– Vechime minima în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie – minim 1 an.
 
Dosarul de înscriere va cuprinde:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae;
g) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.
Bibliografia pentru proba scrisă
1. Constituţia României, republicată;
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
7. Ordonanţa Guvernului 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
8. Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
9. Legea 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare
10. H.G 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Tematica:
Bibliografia va fi studiată integral.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs :
Primăria Comunei Tritenii de Jos , nr. 392, loc. Tritenii de Jos, jud. Cluj, Tel./Fax: 0264 285 998, primaria.triteniidejos@yahoo.com, d-ra Sucuturdean Adina-Alexandra (tel. 0751405639), luni-joi între orele 08.00–16.00, vineri între orele 08.00–13.00), consilier, Compartiment Juridic, Resurse Umane, Achiziţii Publice, Stare Civilă.
 
Cu stima,
Primar,
Alexandru-Iosif Dan

Comentarii

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Related articles

O casa de chirpici de la Triteni Colonie, data exemplu de arhitectul sef al judetului

Chirpiciul este materialul de constructii cel mai utilizat la casele vechi (si noi) din Transilvania. Una dintre aceste case...

Primăria Tritenii de Jos recrutează polițiști locali! HAIDE ÎN ECHIPA NOASTRĂ!

U.A.T. COMUNA TRITENII DE JOS organizează în data de 22.07.2022 la sediul din localitatea Tritenii de Jos, str....

Patru rezervoare noi de apă pentru comunele Viișoara și Tritenii de Jos

Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a semnat autorizația de construire a patru noi rezervoare de înmagazinare...

Eveniment special la Cultura de Lavandă Triteni

💜 Cu drag, Lavanda, un eveniment de suflet, în care personajul principal este însăși Lavanda.   🤗 Vă așteptăm să...
spot_img

Dorin Lojigan NU l-a dat pe Cherecheș în judecată – oare de ce?

La sfârșitul lunii august, primarul municipiului Câmpia Turzii, Dorin Lojigan, afirma în plenul unei ședințe de consiliu local faptul că-l va acționa în instanță...
%d bloggers like this: