web analytics
Home Stiri din Cluj Jandarmeria Română RECRUTEAZĂ!

Jandarmeria Română RECRUTEAZĂ!

- Publicitate -

Activitățile desfășurate de candidat în vederea înscrierii la instituțiile de
învăţământ din structura Ministerului Apărării Naționale,
care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne


1. Studierea ofertei educaționale pe site-urile instituțiilor de învățământ din structura
Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului
Afacerilor Interne (instituțiile sunt prezentate mai jos);
2. Prezentarea la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj (str. Năvodari nr. 15,
mun. Cluj-Napoca) pentru relații suplimentare și depunerea cererii de înscriere (până
la data de 16.06.2020 inclusiv);
3. Prezentarea la medicul de familie pentru obținerea unei adeverințe privind
antecedentele personale;
4. Prezentarea la Centrul Medical Cluj al M.A.I. în vederea obținerii fișei medicale tip
M.A.I.;
5. Efectuarea vizitelor medicale și revenirea la Centru Medical pentru încheierea fișei
medicale;
6. Dacă în urma efectuării examenelor medicale candidatul este declarat inapt,
activitatea de recrutare încetează;
7. Întocmirea corectă și în volum complet a dosarului de recutare;
8. Depunerea dosarului de recrutare la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.


Depunerea cererilor de înscriere


Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere 2020 pentru instituțiile de
învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru
nevoile Ministerului Afacerilor Interne se depun de candidaţi la unităţile de recrutare
până la data de 16.06.2020 inclusiv.


Candidații la Institutul Medico Militar indică în cererea de înscriere, alături de
titulatura instituției și centru universitar pentru care optează București sau Târgu Mureș.
Reguli generale privind recrutarea candidaților


Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ din
structura Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile
Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului
MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare
ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice:


a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
NESECRET 2/8
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul
anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită
admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit
reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de
infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin
lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate
sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu
excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state
membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ
purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de
învăţământ.


Recrutarea candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane cu sarcini de
recrutare aflate în unităţile din subordinea Inspectoratului General al Jandarmeriei
Române, denumit în continuare inspectorat general, precum şi de structura de resurse
umane cu sarcini de recrutare din inspectoratul general, potrivit organizării
administrativ-teritoriale şi specialităţii pentru care optează candidaţii, în raport de oferta
educaţională prevăzută la instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării
Naționale care pregătesc personal în beneficiul MAI şi de domiciliul/reşedinţa înscrisă
în cartea de identitate iar instituţiile de învăţământ desfăşoară activităţi de promovare a
ofertei educaţionale proprii.


Prin excepţie de la prevederile alin. (1):
a) recrutarea candidaţilor pentru locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale
Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare MApN, se realizează de
unităţile de recrutare ale inspectoratului general, iar repartizarea pe structuri
beneficiare se face în limita locurilor prevăzute acestora pe arme şi specializări după
desfăşurarea concursurilor, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere, în
baza opţiunii elevului/ studentului;
b) pentru Institutul Medico-Militar recrutările se efectuează de structurile
menţionate la litera a) şi de către structura de resurse umane a Direcţiei Medicale din
MAI;
c) recrutarea candidaţilor pentru admiterea la Academia Forţelor Aeriene „Henri
Coandă” Braşov se realizează de structura de resurse umane a Inspectoratului General
de Aviaţie al MAI şi de unităţile teritoriale ale Inspectoratului General al Jandarmeriei
Române cu sarcini de recrutare.Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor
Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele
prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi de actele normative interne privind activitatea de
management resurse umane în unităţile MAI.


Suplimentar faţă de condiţiile prevăzute mai sus, candidaţii recrutaţi pentru
admiterea pe locurile MAI la alte instituţii de învăţământ trebuie să îndeplinească şi
criteriile specifice de recrutare şi selecţie impuse de organizatori, după caz.
Candidaţii pot opta, pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau
şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere
realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.
Candidaţii care formulează mai multe opţiuni, vor fi informaţi cu privire la
reluarea întregii proceduri stabilite pentru recrutare şi selecţie, respectiv cu faptul că se
constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru
care au optat, iar fişa medicală şi rezultatul evaluării psihologice se depun în dosarele de
recrutare suplimentare în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către
şeful structurii de resurse umane care a realizat recrutarea.


Condiţii suplimentare
Pentru dovedirea diferitelor aptitudini specifice sunt parcurse probe eliminatorii
suplimentare de către:
a) candidaţii la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov, precum și
candidații la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” Bucureşti, specializarea
aeronave și motoare de aviație, care se prezintă pentru examinarea medicală specifică la
Institutul National de Medicină Aeronautică şi Spaţială „Gen. Dr. Aviator Victor
Anastasiu” Bucureşti, din cadrul Spitalului Militar Central;
b) candidaţii la Academia Navală „Mircea cel Bătân” și Şcoala Militară de
Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanța, care efectuează
examinarea medicală specială la Centrul de medicină Navală Constanța, prin grija
I.G.P.F.
Avizele eliberate de structurile specializate cu menţiunea apt/promovat se
introduc în dosarele de recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la
instituția de învățământ.


Constituirea dosarului de candidat
Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile
art. 5 alin. (1) lit. b) din Anexa 2 la Ordinul MAI nr. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
În situaţia în care intervin modificări în ceea ce priveşte specializările/
specialităţile/ beneficiarii/ forma de învăţământ, prin dispoziţie a DGMRU se pot stabili
şi alte modele de cereri-tip de înscriere la concurs.

Pentru candidaţii care optează pentru mai multe instituţii de învăţământ, în
dosarele distincte, rezultatul evaluării psihologice şi fişa medicală se depun în copii
certificate pentru conformitate cu originalul, de către şeful structurii de resurse umane
care a realizat recrutarea.


Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la
concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, trebuie să conţină următoarele
documente:
a) cererea de înscriere (conform anexei 1 la Dispoziția cadru nr. II/17953/06.05.2019 –
se descarcă de pe site-ul oficial al M.A.I.) şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru
conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează
recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;


1. Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile
anterioare anului 2020 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor
liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de
resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate.
2. Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă
de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoţiile anterioare anului 2020:
– atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din
cadrul M.E.N, în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane
care efectuează recrutarea, se acceptă şi copie legalizată;
– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
– foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi
/ sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul,
ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de
resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind
starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse
umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
f) extras de pe cazierul judiciar/ certificat de cazier judiciar ;
g) o fotografie color 9×12 cm ;
h) două fotografii color 3 x 4 ;
i) fişa medicală-tip de încadrare în MAI concluzionată de medic cu avizul ”Apt” pentru
admiterea în instituțiile de învățământ militare;
j) declaraţie prin care se confirmă luarea la cunoștință despre condițiile legale, criteriile
specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul
neăndeplinirii acestora și își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice
(conform anexei 4 la Dispoziția cadru nr. II/17953/06.05.2019.)
Documentele vor fi introduse, obligatoriu, în dosarele de concurs (dosare plic) în
ordinea prevăzută mai sus.

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de selecţie a candidaţilor în
vederea participării la concursul de admitere
În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin următoarele
probe:
a) examinarea medicală;
b) evaluarea psihologică;
Pentru anumite specialităţi este necesară obţinerea unor avize medicale şi
psihologice/psihotehnice suplimentare (pompieri şi protecţie civilă, auto, aviaţie, marină
etc.).


Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale
teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform
baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei
medicale, cu următoarele precizări:
a) fişa medicală de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza adresei
structurii de resurse umane a unităţii de recrutare;
b) după examinarea generală, şi măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia
observării directe a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de
orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie,
în ţinuta de vară, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, fişa se transmite, cu
adresă, unităţii de recrutare, care face menţiunea „nepromovat” pe aceasta şi o clasează
la secretariatul unităţii, iar candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare, fiind
informat cu privire la acest aspect;
c) fişa medicală se încheie pentru candidatul care îndeplineşte cumulativ toate
criteriile medicale, prin acordarea avizului „apt” pentru admiterea în instituţiile de
învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI;
d) fişele medicale cu menţiunea „inapt” pentru admiterea în instituţiile de
învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se păstrează/arhivează la
nivelul centrelor medicale judeţene/centrelor medicale de diagnostic şi tratament
ambulatoriu, cu informarea unităţii de recrutare. Prevederile literei b) cu privire la
informarea candidatului se aplică în mod corespunzător.


Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul
unităților recrutoare, în conformitate cu dispozițiile Centrului de Psihosociologie al
MAI, potrivit planificării întocmite.


Pentru a participa la evaluarea psihologică, candidații recrutați se vor informa
asupra datei, locului și orei de examinare telefonic sau pe site-ul Inspectoratului de
Jandarmi Județean Cluj.


Susţinerea probelor eliminatorii
Probele eliminatorii se susțin la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în
perioada 7 – 15 iulie 2020, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoştinţa
candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secţiunea
carieră/instituţii de învăţământ/formare profesională.
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul
sportiv necesar desfăşurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice, potrivit
baremelor şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3^1 la O.M.A.I. nr. 177/2016, cu
modificările și completările ulterioare

Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie
Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în
următoarele situaţii:
a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;
c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.
În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea
admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de
şcolarizare în care se află.
Numărul de locuri aprobate în anul universitar 2020-2021,
pe instituţii de învăţământ
a) Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 8 locuri alocate M.A.I.,
specialitatea militară „Logistică”;
b) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 12 locuri alocate
M.A.I.:
 2 locuri – Managementul organizaţiei – Auto;
 2 locuri – Inginerie și management în domeniulcomunicaţiilor militare –
Comunicaţii şi informatică;
 3 locuri – Administraţie publică – Logistică;
 3 locuri – Contabilitate și informatică de gestiune – Finanţe-contabilitate;
 2 locuri – Management economico-financiar – Intendență
c) Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” Bucureşti – 48 locuri alocate
M.A.I.:
 6 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
 5 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate;
 2 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică –
radioelectronică de aviație;
 7 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate
naţională.
 5 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
 3 locuri – Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice;
 2 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
 2 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a
focului;
 1 loc – Muniții, rachete, explozivi și pulberi;
 7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN;
 5 locuri – Aeronave și motoare de aviație;
 3 locuri – Echipamente și sisteme de comandă și control pentru
autovehicule;

d) Institutul Medico-Militar – 2 locuri alocate M.A.I., specialitatea militară
„Medicină generală”- București;
e) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – 10 locuri alocate M.A.I.
 5 locuri – Management în aviaţie – Aviaţie piloţi
 2 locuri – Management în aviaţie – Meteorologie
 2 locuri – Managementul traficului aerian – Aviație nenaviganți
 1 loc – Managementul sistemelor de supraveghere aeriană– Radiolocație;
f) Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – 21 locuri alocate
M.A.I.,
 11 locuri – Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale;
 8 locuri – Electromecanică navală;
 2 locuri – Electromecanică.
g) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre
„Basarab I” Piteşti – 19 locuri alocate M.A.I
 3 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;
 3 locuri – Aparatură artileristică, sisteme de conducere a focului,
stabilizatoare;
 3 locuri – Echipament de apărare CBRN;
 2 locuri – Intendență/bucătar;
 3 locuri – Auto;
 3 locuri – Construcţii;
 2 locuri – Apărare CBRN – subofițeri
h) Școala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații,
Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu – 9 locuri alocate
M.A.I.:
 1 loc – Tehnică de comunicații;
 2 locuri – Administrare sisteme/rețele de comunicații/informatică;
 2 locuri – Operare și mentenanță echipamente informatice;
 2 locuri – Administrare securitate sisteme/rețele de comunicații/
informatică;
 2 locuri – Operare și mentenanță echipamente de comunicații
i) Școala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forțelor Aeriene
„Traian Vuia” – Boboc – 16 locuri alocate M.A.I.:
 5 locuri – Aeronave și motoare de aviație;
 1 loc – Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare;
 5 locuri – Electromecanică și automatizare de bord de aviație;
 2 locuri – Radioelectronică de bord de aviație;
 3 locuri – Radiolocație;
NESECRET 8/8
j) Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion
Murgescu” Constanţa – 18 locuri alocate M.A.I.
 1 loc – Artilerie navală antiaeriană;
 3 locuri – Timonier și tehnică de navigație navală;
 3 locuri – Comunicații navale și observare semnalizare;
 3 locuri – Radiolocație navală;
 4 locuri – Motoare și mașini navale;
 4 locuri – Motoare și instalații electrice navale.


Dispoziţii finale
Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la
începerea anului şcolar / universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de
învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina
exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.
Conform prevederilor art. 142 alin. (6) – (63
) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: pentru a fi înmatriculaţi în anul I de
studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi „ADMIS” care au mai
beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau
parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la
instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de
subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.
Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2020 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din
care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt
program de studii universitare de licenţă.

- Advertisement -
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,200FansLike
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

Ziua și accidentul pe A3 – un autoturism s-a răsturnat

Nu trece o zi fără să se întâmple câte un eveniment nefericit pe A3 Turda  - Gilău. „O autospecială a fost alertată, în...

Daghemana Câmpia Turzii ANGAJEAZĂ!

Magazinul alimentar, Daghemana Câmpia Turzii, angajează VÂNZĂTOARE! Se oferă: salariu atractiv condiții sigure de lucru contract pe perioadă NEDETERMINATĂ Relații la telefon: 0722246231

Angajare la Transilvania Impact Import Export

Transilvania Impact Import Export angajeaza sofer profesionist cat B+E pentru pompa de beton stationara. Mai multe detalii la numarul de telefon 0720.600.620 CV se pot depune la...

Daghemana ANGAJEAZA!!!

SC Daghemana Com SRL angajeaza! Se cauta sofer, categoria D, cu ATESTAT! INFO LA TELEFON: 0722246231

Ultimele știri

Accident spectaculos la Transilvania Rally

O etapă de raliu desfășurată pe ploaie, pe traseu de munte, nu putea să nu fie fără evenimente rutiere. „În cadrul etapei de...

Ziua și accidentul pe A3 – un autoturism s-a răsturnat

Nu trece o zi fără să se întâmple câte un eveniment nefericit pe A3 Turda  - Gilău. „O autospecială a fost alertată, în...

Ororile de la Hărcana, comemorate prin construirea UNEI BISERICI!

Astăzi, în prezența ÎPS Andrei, a Primarului - Cristian Matei, a deputatei - Cristina Burciu și a zeci de localnici, a fost...

Victorie pentru Arieșul Turda, la Galda

Într-un meci disputat pe un teren aproape imposibil, Sticla Arieșul Turda a reușit să se impună, cu 3-1, în deplasare, în compania...

Caracatița USR Turda

Pentru că, sub identitatea anonimă T9, simpatizanții USR-ului turdean s-au hotărât să vorbească despre „Caracatița lui Matei”, am decis să vorbim pe...
- Advertisement -