În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din Legea nr. 215/2001,privind Administrația publica locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare,precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj,va invitam la lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu ,ce vor avea loc în data de luni 20 MAI 2019,orele 16,00 în sala de ședințe a Consiliului local Mihai Viteazu, str. Principala nr. 1014,tel./fax nr. 329101,329100 sau e-mail: primariamihaiviteazu@yahoo.com ,cu următoarea ordine de zi:
Art.1 – Se convoacă Consiliul local al comunei Mihai Viteazu,jud. Cluj,în ședința ordinară ,în ziua de luni 20 MAI 2019,orele 16,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuția inventarierii patrimoniului si a situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2018,inclusiv anexele la acestea

– inițiator -Zeng Ioan -primar
2.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare şi concesionarea bunurilor realizate în cadrul proiectului ”Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj” finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Mihai Viteazu” la pozițiile 278 pana la 298 inclusiv în favoarea S.C Compania de Apă Arieş S.A.

– inițiator -Zeng Ioan -primar
3.Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Mihai Viteazu.
– inițiator -Zeng Ioan -primar

4.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor teren situate in Comuna Mihai Viteazu , judet Cluj, identificate cu nr. Cadastrale 56002 -1922 mp, 56003-1882 mp , 56004-3709 mp, 56005-1894 mp, 56006- 1074 mp., 56007-1904 mp,56008-1914 mp, 56009-1924 mp cu destinatia drum de acces si trecerea acestora in domeniul public al comunei Mihai Viteazu.
– initiator Zeng Ioan -primar

5.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a domnului BAJKA IOZSEF a imobilului teren situat in Comuna Mihai Viteazu , judet Cluj, identificat cu nr. Cadastral 53287 ,cu

destinatia teren intravilan – drum de acces in suprafata de 1824 mp. si trecerea acestuia in domeniul public al comunei Mihai Viteazu.
– inițiator -Zeng Ioan -primar

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Comunei Mihai Viteazu la SARRETUDVARI – Ungaria, în perioada 21– 22 iunie 2019

-inițiator -Zeng Ioan -primar
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Comunei Mihai Viteazu la JASZBOLDOGHAZA– Ungaria, în perioada 28– 30 iunie 2019.

– inițiator -Zeng Ioan -primar

8 Proiect de hotărâre privind aprobarea de infiintarea de Cf-uri pentru terenurile cu cu nr.cadastrale 55667 -1.1635 Ha la pizitia 82 din domeniul privat al comunei Mihai Viteazu,
55673- 3,0000 Ha , 55675-1,0000 Ha, 55676-3,0523 Ha- la pozitia 84 din domeniul privat al comunei Mihai Viteazu.pentru infiintare C.F. pe terenurile cu destinatie pasune.

– inițiator -Zeng Ioan -primar

Diverse ,întrebări,interpelări, propuneri ale consilierilor, probleme curente

Materiale acestei ședințe pot fi consultate începând cu data de 16.05. 2019 orele 10,00 .
Președinții de comisii își vor convoca membrii,pentru discutarea punctelor de pe ordinea de zi, întocmind proces verbal de comisie iar în data de luni 20 MAI 2019 orele 15,00 vor fi prezenți toți consilierii pentru consultarea și aprobarea Procesului verbal al ședinței anterioare

Secretar
Stăvariu Tudor Călin

RefleqtMedia pe rețelele de socializare
error